Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami.

(Leonardo da Vinci)

1. adventná nedeľa - 27.11.2011


Pán Boh žehnaj tým, čo nesú svetlo ...                                                                          Fotogaléria Fotogaléria

Na 1.adventnú nedeľu, 27.11.2011 sme v Cirkevnom zbore ECAV v Badíne privítali vzácnu návštevu – brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku PhDr. Miloša Klátika, PhD. V naplnenom chráme Božom sa prvá ujala slova dozorkyňa zboru V.Kadlecová a pripomenula všetkým, akým požehnaním môže byť pre veriaceho kresťana zobudiť sa do adventného rána, ktoré znamená aj začiatok nového cirkevného roku.

Po privítaní, úvodnej piesni mladých, otvoril brat generálny biskup liturgickú časť služieb Božích predspevom "Rosu dajte nebesá zhora...".

Stredobodom služieb Božích je kázeň a preto aj na prvú adventnú nedeľu všetko smerovalo ku kázňovej zvesti, ktorej základom bol text z proroka Izaiáša 40,9. V úvode kázne brat generálny biskup pripomenul aj významné výročia badínskeho evanjelického zboru, 145. rokov od posvätenia chrámu a 120 rokov do skonu A. H. Krčméryho. Adventná zvesť bola po-vzbudením i posilnením, tak ako voľakedy bolo slovo proroka nádejou pre ľud.

Počas Služieb Božích br.generálny biskup spolu s domácim bratom farárom R. Dovalom prislúžili aj Večeru Pánovu desiatkam kajúcich sa z radov mladých i starších. Na záver, prv než brat biskup udelil Áronovské požehnanie, hostí aj domácich potešil ešte piesňami evanjelický spevokol mládeže. Pri východe s chrámu, s podaním rúk, si členovia zboru mohli vziať darček od brata biskupa, knižôčku o M. M. Hodžovi.

Po skončení služieb Božích, pred spoločným obedom s predsedníctvom zboru, navštívil brat generálny biskup hroby duchovných pastierov spočívajúcich v badínskej záhrade pokoja, A. H. Krčméryho a brata farára Simeona Surkoša. V modlitbe spomienky bola vyjadrená vďaka Pánovi za ich službu.

Popoludní nasledovalo stretnutie v užšom kruhu, presbyteri a zástupcovia mládeže. Viac ako hodinka času neformálnej besedy potešila všetkých prítomných. Tematicky sa účastníci sústredili na postavenie a úlohy evanjelickej cirkvi a.v. vo svete aj doma.

Návšteva generálneho biskupa ECAV na Slovensku nie je v badínskom evanjelickom cirkevnom zbore častou udalosťou. Ani takáto prvá adventná nedeľa nebýva každý rok. Tá posledná však presvedčila všetkých zúčastnených o tom, že najvyšší predstaviteľ našej cirkvi rád chodí medzi ľudí, dobre sa medzi nimi cíti a predovšetkým – má im čo aj povedať.

Pán Boh žehnaj tým, čo nesú svetlo Kristovho slova medzi ľudí !


Pripravil:Pavol Halaj