Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali.

(Albert Schweitzer)

1. adventná nedeľa - 28.11.2010


Highslide JS
Foto

Služby Božie na prvú adventnú nedeľu sa začali vstupom kňaza v sprievode detí z besiedky a dorastu do chrámu Božieho. V polovici prvej piesne ES 12 deti nastúpili pred oltár a zarecitovali básničky o advente. Zaspievali aj známu pieseň „ Keď Boží Syn nás navštívil“. Brat farár citátom z Písma svätého J 8,12 o svetle sveta a zapálením prvej sviece na adventnom venci otvoril adventnú dobu a nový rok v Cirkevnom zbore ECAV Badín.

Dietky sa pred oltár znovu postavili a radostne spievali pripravené piesne aj po evanjeliu a apoštolskom vierovyznaní. To už bola ďalšia časť programu služieb Božích, ktorý by sme mohli nazvať „Stvorenie“. Pripomenuli sme si učivo zo stretnutí besiedky o stvorení sveta podľa Biblie. Siedmy deň Pán Boh odpočíval a podľa prikázania máme tento deň zasvätiť Bohu. Aj preto sme boli v chráme a oslavovali sme Pána. Účasť detí na službách Božích, program piesní a slovo, bolo istou formou vyučovania o siedmom dni, ktorý nasleduje po jedinečných šiestich dňoch stvorenia sveta. Dietky musíme učiť, hoci je to ťažké, predsa potrebujú vedieť o čom má byť nedeľa. Detský program s piesňami - Kto stvoril, Malé koníky, Je veľký náš Boh, Keby som bol motýľom, sme uzavreli požehnaním dietok pri oltári.

Po dospievaní piesne ES 229 zaznela kázeň slova Božieho na text 2 Tes 2,16-17. Kajúci hriešnici mali tiež možnosť vyznať svoje hriechy a prijať moc odpustenia v prijímaní darov sviatosti Večere Pánovej. Na záver bohoslužieb sme spoločne zaspievali pieseň ES 618 „Chváľte Pána Ježiša“. Pri východe z chrámu sme si bratsko-sestersky podali ruky a rozišli sa každý po svojom.... . Vďaka Pánu Bohu za požehnaný čas, ktorý mal síce veľa vonkajších chýb, nedostatkov, predsa veríme, že tí, čo boli v chráme, našli kus Božieho potešenia a pokoja.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Fotogaléria