Rozhor sa ohňom nadšenia a ľudia z celého sveta sa prídu pozerť na teba, ako horíš.

(John Wesley)

Boží projekt v nás ( 1 Kráľ 6, 1-13) - mládež, výklad

- slovo projekt nám nie je neznáme - projekt znamená - návrh, plán, úmysel
- sú ľudia, ktorí sa nazývajú projektanti a projektujú stavby, domy, budovy, stroje
- projekty robíte aj v škole, sú to akési samostatné práce

- ale môžu byť aj iné projekty či projekty iného charakteru
- dá sa hovoriť o projekte nášho života - ako by kto chcel zvládnuť svoj život, čo by chcel dosiahnuť, ako vlastne svoj život vystavať
- projekt nášho života je veľmi vážna vec a my si celkom úprimne musíme povedať, že takýto projekt je náročný a je to projekt, na ktorom sa podieľa množstvo ľudí a nielen ľudí

- môžeme sa však pýtať- máš už premyslený projekt svojho života na najbližšie roky, projekt svojej budúcnosti? –akým smerom a spôsobom ho riešiš, možno aj s kým? –komu si dáš a dávaš radiť? – podľa akých parametrov a podľa akej predlohy?

- súčasťou toho veľkého projetku, sú rôzne iné čiastkové projekty, ktoré riešime všetci ... a pod nimi by sme mohli chápať všetko to, čím sa zaoberáme, čomu venujeme čas a sily života—to je tiež súčasť toho nášho projektu

- jeho kvalitu a zmysluplnosť možno nevieme vždy celkom presne posúdiť—ale môžu byť náznaky zo strany ľudí, učiteľov, rodičov, čo ja viem ešte koho, možno i samotného farára—môžeš získať referencie a názory, čo si myslia ľudia o tvojom projekte života, o tvojich čiastkových menších projektoch...teda o tom, čím a ako žiješ.

Biblia nám hovorí o stavbe tkzv. Šalamúnovho chrámu. Dávid, pre komplikovanosť svojho života sa k stavbe chrámu nedostal. Zostalo to na synovi Šalamúnovi. Šalamún si želal pri Božom zjavení v sne múdrosť a dobré srdce. Boh ho za odmenu obdaril aj bohatstvom a slávou. Jednou z najväčších vecí, ktorá sa mu však v jeho viac ako 40 ročnom kraľovaní podarila, bola stavba chrámu Hospodinu.

Prostredie, v ktorom žili bolo silne polyteistické. Tam na každom rohu mali nejakú výšinu, kde obetovali všelijakým bohom a bôžikom. Každý národ mal svojich bôžikov. Izraelci boli spätí s Hospodinom, Jahvem, ktorý ich vyviedol z egyptského otroctva.
Stavba chrámu bola priznaním sa kráľa k tomuto Bohu a pre neho to bol prejav milosti, že mohol učiniť dielo, ktoré sa nepodarilo urobiť jeho otcovi Dávidovi.
Rozdiel medzi Dávidom a Šalamúnom je opísaný v tom zmysle, že Dávid veľa bojoval a Šalamún mal pokoj s okolitými národmi a uznávali ho.

Text, ktorý sme si čítali, nám opisuje ako mal daný chrám vyzerať a ako ho stavali. Priznám sa, že z daných čísel som si nedokázal utvoriť obraz. Ja tomu nerozumiem. Ale musela to byť veľkolepá stavba, o ktorej existencii dokonca niektorí pochybujú. Ale to je tak, ako sa pochybuje o všetkom, čo je v Biblii.
Napísané slová, sú vlastne opisom a predstavením projektu stavby chrámu. Bol to Boží, ale v realizácii aj Šalamúnov projekt. V istom zmysle to bola stavba jeho života, životný projekt, naplnenie túžby otcov, otca Dávida. Jednoducho veľká vec.

V čase stavby alebo počas stavby zaznel Šalamúnovi Boží hlas, ktorý mu povedal nasledovné: ( 1 Kráľ 6, 12-13) . To boli slová, ktoré mali zamerať pozornosť iným smerom. Na podstatu veci. Nie je náhoda, že zazneli pri stavbe chrámu. Boli to slová, ktoré pri tej hmotnej stavbe chrámu pre Hospodina, mali napomenúť na najdôležitejšie. A to bol práve ten Boží projekt života, života podľa Božej vôle. Projekt chrámu bol fajn, ale bolo potrebné myslieť aj na projekt života podľa Božej vôle, opakujem ešte raz.

Priznám sa, že všelijaké opisy stavby, sa mi vôbec nepáčia a väčšinou ich čítam len tak povrchne. Koho by to zaujímalo. Niekedy však nachádzame aj v takýchto zdanlivo nezaujímavých kapitolách veľké pravdy. A dôležité veci. Aj pre Šalamúna bolo dôležité toto Božie napomenutie. Nesmierne dôležité. Možno sa v čase stavby, s blížiacim sa záverom stavby, začal vnímať svoju silu, múdrosť, schopnosti, možno bol v eufórii, že predsa sa mu podarilo to, čo nikomu pred ním. Naplnil otcovu túžbu. Je to veľmi emotívna záležitosť, ak sa človeku podarí uskutočniť niečo, čo si želali aj rodičia. A v čase, keď už Dávid nežil, to mohlo byť ešte silnejšie.

Z Božích slov, mohol múdry Šalamún pochopiť...chrám dokončíš a ak budete žiť podľa moje vôle, ja budem uprostred vás. Ale, otázka je, čo ak nie?

Boh teda Šalamúna napomenul, že musí myslieť aj na iný projekt a tým je Boží projekt v človeku, v ľude Izraela, projekt života podľa Božej vôle a Božích prikázaní. Takýto projekt treba taktiež realizovať, nielen ten hmotný, kamenný! Mohlo sa stať, že Šalamún by na toto zabudol.
- neskôr sa aj stalo, že Šalamún na to ozaj zabudol a začal žiť iným spôsobom a bez pochýb aj jeho ľud

Popri všetkom, čo človek robí, čo píše, čo stavia, čomu sa venuje, nesmieme zabúdať na projekt nášho života a na Boží projekt v nás.
- Boh nám dal život a chce, aby sme boli Jeho projektom
- Boží projekt v nás však musíme uskutočnovať a realizovať my- podľa Božieho slova, podľa Jeho zvesti, Jeho prikázaní, ale i evanjelia milosti

- čo to značí, rozmeňme si to na drobnejšie?
- sme tu, žijeme- učíme sa, že sme chrámom Ducha Božieho
- už z tohto titulu je náš život Božím projektom a Božou stavbou
- poznáme isté miery, rozmery, aký materiál treba použiť a ako na ňom pracovať...

- to všetko opisuje aj text a Šalamún a jeho ľudia to robili na stavbe chrámu dobre

- ale podobne to treba robiť aj s projektom života- nemôžeme chcieť svoj život stavať nezmyselne, nerozumne
- musím sa niečoho držať, niečomu veriť, nasledovať nejaké hodnoty a princípy...ak tak neurobím, ako bude vyzerať moja stavba, Boží projekt môjho života?
- keď je to Boží projekt, značí to, že všetko, čo robím a čím žijem musí byť v najužšej súvislosti s Bohom, ak nie je, robíme svoj projekt, nie Boží

- ak sa neriadim v živote Božími prikázaniami, ak ma nezaujíma a nepýtam sa v modlitbách na Božiu vôľu, ak ma formujú myšlienky sveta a názory kamarátov a nie Kristus a Písmo, potom to nie je Boží projekt vo mne
- Boží projekt je práve o tom, vyššie spomenutom

- Ježiš povedal Petrovi ( Mt 16)- „ nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské!“
– a Boží projekt súvisí aj s touto myšlienkou- myslieť na veci Božie, nie len na ľudské, myslieť a učiť sa myslieť a vnímať svoj život ináč ako len ľudsky...hoci sa to môže zdať čudné, ako môže človek myslieť neľudsky...ale musí sa to dať...myslieť menej hriešne
- takýto pohľad a takéto zmýšľanie vytvára celý obraz nášho prebývania, nášho života

- už i mladý človek, podľa toho, ako rozmýšľa, ako vníma svet, ľudí, Boha, podľa toho žije a správa sa, podľa toho niekam zmysluplne smeruje alebo sa fláka a hľadá zlé cesty úniku z nudnej reality

- ako kresťania pamätajme na Boží projekt v nás - nie je to záležitosť jedného dňa
- myslime na to, že náš projekt stojí a musí stáť na Kristovi- On je základný, uholný kameň Jeho evanjelium Božej milosti a lásky, vďaka ktorej másme prístup k Bohu

- Pán Boh začal svoj projekt s Adamom- tento projekt kvôli ľudskému hriechu čiastočne zlyhal
- s príchodom Ježiša Krista, s Jeho obeťou na kríži, celý projekt nadobudol iný charakter
- Boží projekt spásy hriešneho človeka ( Adama) mal veľmi jednoduché miery
- Aké? - dve brvná, kratšie a dlhšie a tri klince- kríž
- aj toto je súčasťou projektu nášho života

- Šalamúnovi sa jeho projekt vydaril, ale ako som povedal, na sklonku života v mnohom zlyhal- jeho osobný projekt vzťahu s Bohom sa dosť naštrbil a nebol takou exkluzívnou stavbou ako chrám

- bol by som rád, kebyže naše životy sú naozaj Božím projektom, čo vlastne sú, ale keby sme to aj my tak brali a hlavne, aby sme mysleli na to a žili tak, že uskutočňujeme Boží projekt v nás, plníme Božiu vôľu a celý ten projekt stojí na Spasiteľovi, na Ježišovi Kristovi
Pán nás žehnaj. Amen.

Roman Dovala
(použitá literatúra- Biblia, Bibl. slovník, Tesná brána rok 2012)