To, čo považuješ za problém, je dar, ktorý máš vyriešiť.

(Ludwig Wittgenstein)

Ekumenicke modlitebné stretnutie - 20.1.2019

"... Prosím, modlite sa , aby moja cesta mohla prispieť k jednote kresťanov"... (pápež František)

Áno práve toto spájanie a zbližovanie je to jediné, čo nám, nasledovníkom PJK ostáva.

V tomto duchu sme sa dňa 20.01.2019 o 15:00 hodine stretli v evanjelickom kostole v Badíne na spoločných ekumenických modlitbách s veriacimi z rímsko-katolíckej cirkvi.

Na privítanie prítomných zazneli tóny J.S.Bacha prelúdium a Fuga C, v interpretácii Mgr. Art. M. Egeda

Následne nás privítal p. farár Dovala a spoločne sme sa stíšili v modlitbe. Nasledovali piesne, modlitby.

Spoločne sme sa pomodlili, zaspievali a prosili o Božiu milosť, aby nás sprevádzala počas nášho stretnutia a samozrejme následne počas celého roka. Pokračovali sme s čítaním z knihy Deuteronómium 5, 1 -21 ( p. Kadlecová) - O Pánovom zjavení na Horebe kde zjavil 10 Božích prikázaní. Epištola – Kol 2, 6-5 interprét z RKC (p. D. Varnas) – o prijatí PJK do našich životov... v,, Ňom upevňovali našu vieru..“ P . farár rímskokatolíckej farnosti v Badíne p. M. Jakubík obohatil naše stretnutie s kázňou O vernosti kresťana Kristovi, o identite kresťanov, v myšlienke,, tvorme si kresťanský štýl života...“

V duchu 10. Božích prikázaní boli vyslovené prosby z oboch cirkevných zborov.

Nasledovali spoločné modlitby, piesne ...

Po obohacujúcom duchovnom programe sme sa presunuli do zborového domu, kde nás privítalo útulné teplo a bohatá nádielka občerstvenia. Pokračovali rozhovory, povzbudivé a prívetivé slová medzi bratmi a sestrami. Strávili sme niekoľko príjemných hodín v spoločenstve kde sme sa dobre cítili neviazane porozprávali. Však tam kde je ľuďom dobre si ani nevšímajú čas....aj my sme využili spoločné chvíle a rozišli sme sa v neskorších večerných hodinách. Kiežby takéto spoločné udalosti boli častejšie....

Vďaka Ti Pane za tieto chvíle a veríme, že jednota kresťanov bude predmetom nášho každodenného života.


RNDr. Eva Csomóová