Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)

Ekumenické modlitebné stretnutie za požehnanie nového roka 2012

Fotogaléria Fotogaléria           
Highslide JS
Foto

Nedeľné popoludnie, 22. január 2012. Naše kroky sprevádzal vrzgot snehu pod nohami. Tie kroky smerovali do Evanjelického kostola v Badíne, kde sa konalo každoročné ekumenické modlitebné stretnutie za požehnanie nového roka, tentoraz roka 2012 opradeného indiánskym žartom. A vrzgot snehu sprevádzal rovnako kroky všetkých veriacich, ktorí sa napriek nie veľmi priaznivému počasiu rozhodli nesedieť doma.

Šum po usadení všetkých prítomných prerušili akordy gitary a spev. V podaní mládeže z obidvoch cirk. spoločenstiev zaznela pieseň „Ty si Pánom“. Ako dobre padol na úvod tento dúšok mladistvej oslavy Pána.

Po uvítaní domácou sestrou dozorkyňou, nasledovalo krátke stíšenie, potom spoločná pieseň. Na rad sa dostali čítania biblických textov Starej zmluvy ( 1S 17, 37-50) a nedeľná epištola ( Ef 6, 10-18a). Pred čítaním evanjelia zaznela osobitou atmosférou mužského spevokolu pieseň „Ježišu Kráľu“ v podaní speváckeho zboru Javory.

Zvesti slova Božieho sa ujal brat farár Mgr. Miloš Jakubík. Za základ príhovoru poslúžilo Evanjelium podľa Lukáša 4,17: „Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho.“ V nazaretskej synagóge sa oči všetkých upierali na Pána Ježiša, keď po prečítaní slov z Izaiášovho proroctva (Iz 61, 1-2) tieto slová vztiahol na seba. Nech sú aj naše oči upreté na Pána Ježiša, ktorý je ten istý včera, dnes i naveky. Slovo sa nieslo v duchu motta „Upierame zrak na Krista v nádeji a očakávaní milosti, vzácneho roka Pánovho“. V príhovore brat farár poukázal na silu viery a vhodnosť a nutnosť výzbroje Božej. Použil aj text zo Starej Zmluvy 1 Sam17, 37-50, kde Dávid išiel do boja s Goliášom vyzbrojený vierou v Boha.

Aby sa nám zvestované slovo lepšie uležalo v srdciach a mysliach, tomu mala napomôcť aj organová skladba, po ktorej nasledovali modlitby. Modlitby predniesli Pánu Bohu 12 členovia našich spoločenstiev a modlili sme sa za rôzne oblasti nášho života, ktoré nás ťažia, trápia, či ktoré vidíme, že ich je nutné odovzdať do Božích rúk. Modlitby prestriedavala pieseň „To já ó Pane môj stojím tu v modlitbách.“

Po Áronovskom požehnaní, stretnutie ukončila pieseň „Ak sa milujeme navzájom“. Z nej citujeme: „... Ak sa milujeme navzájom, Boh je v nás, je v nás. A jeho Láska v nás dosahuje dokonalosť.“

Po programe v kostole sa v zborovej sieni konala skromná „ áfterpárty“, na ktorej bol priestor posilniť sa koláčikom alebo aj všeličím iným požívateľným. Bratovi farárovi Milošovi Jakubíkovi odovzdal brat farár Roman Dovala aktuálny bestseller v ECAV a to Historický atlas ECAV, ako pamiatku na toto stretnutie.

Buď Pánu Bohu vďaka, že môžeme aj takto ekumenicky žiť, nech si vraví, kto chce, čo chce.

Daniela Kozová