Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali.

(Albert Schweitzer)

Nápis na stene - Mené, tekel...Dan 5

Detská besiedka 11.11.2012            Fotogaléria Fotogaléria

Úvod: hry, pesničky, modlitba


Téma: O nápise na stene

V ďalekej babylonskej krajine žil prorok Daniel. Bol veľmi bohabojný a múdry. Do babylonskej krajiny sa dostal ako zajatec, keď ho babylonskí vojaci odviedli z rodného domu, z Jeruzalema. Keď babylončania zničili Jeruzalem, z jeruzalemského chrámu ukradli veľa zlata, zlaté a strieborné nádoby, posvätné nádoby. Vo vojnách sa dejú zlé veci, ničí sa všetko pekné! Aj ľudia sú odvádzaní od svojich blízkych!

O pár desiatok rokov, babylonský kráľ Bélšaccar usporiadal hostinu pre svojich ľudí, veľkú oslavu, na ktorej sa dobre bavil. Netušil, že to bude jeho posledná hostina. Na tej oslave urobil jednu hroznú vec, ktorú si nikto predtým nedovolil. Kázal priniesť posvätné nádoby, ktoré zobrali z chrámu a dal z nich hosťom piť. Vysmieval sa z Hospodina, zneuctil tieto nádoby, aj Boha, a oslavoval iných bôžikov! Je veľmi zlé, ak si človek robí žarty s Pána Boha, ak sa mu posmieva, ak zneucťuje Božie nádoby, Boží chrám, Božie slovo, modlitbu. Preto vám hovorím, aby ste sa pri počúvaní Božieho slova pekne správali, aby ste modlitbu pekne sa modlili, aby ste nehovorili Božie meno nadarmo!

Vtedy sa stala zvláštna vec. Na stene sa zjavila ruka, ktorá písala čudný nápis. Bol to nápis v reči proroka Daniela. Keď kráľ videl ten zvláštny nápis na stene, hrozne sa zľakol. Aj my robíme často niečo nepekné, škaredé a potom sa bojíme. Napomínajú nás rodičia, ale môže nás napomenúť aj Pán Boh. ( predvedieme objavenie nápisu na papieri)

Kráľ zavolal všetkých veštcov, mudrcov svojej krajiny, aby mu vysvetlili, čo je napísané, ale nikto to nevedel. Napokon si kráľovná spomenula na Daniela, na múdreho muža, ktorý slúžil už aj jeho otcovi Nabukadnecarovi.

Daniel kráľovi povedal, ako bezbožne sa správal, aké mal nepokorné a zlé srdce, ako sa klaňal falošným bôžikom. Povedal mu, že „pozdvihol ruku, proti Bohu, Kráľovi nebies.“ Preto sa zjavil tento nápis, ktorý bol od BOHA! Napomenutie! Potom Daniel začal čítať a preložil, vysvetlil, čo je napísané.

MENÉ, MENÉ, TEKEL, ÚFARSÍN!
Zrátal som, zvážil som, našiel som ťa nehodným, preto tvoje kráľovstvo ti bude odňaté a bude rozdelené!

Kráľ sa Danielovi štedro odmenil. Lenže ešte v tú noc, kráľovstvo prepadli a kráľa usmrtili. Kráľovstvo bolo rozdelené. Tak sa skončil príbeh o kráľovi, ktorý bol veľmi pyšný a nebál sa Pána Boha, robil si z neho žarty, neuctil si ho!

Poučenie

Uctime si Pána Boha, buďme pokorní, slušní, pobožní.
Čo je Božie, sväté, to si musíme vážiť a ctiť!

Veršík:

„Boh sa pyšným protivý, ale pokorným dáva milosť!“ Jk 4, 6

Aktivita:

tajné písmo