Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami.

(Leonardo da Vinci)

Veľkonočný príbeh - 1.časť

Detská besiedka 25.3.2012            Fotogaléria Fotogaléria

Úvod

Krásne počasie dovolilo byť v záhrade, preto sme sa trochu zahrali.

Modlitba v kruhu s prosbou za požehnanie besiedky.

Pripravené hry

Triafanie plechoviek, šúľaná a ešte trochu šantenia.

Pesničky

Podľa výberu detí, aj ukazovacie.

Téma: Veľkonočný príbeh 1. časť.

Veľkonočný strom s vajíčkami. Každé jedno z dvanástich vajíčok (kinderká) ukrýva symboly, ktoré pripomínajú niektorú z udalostí pašiového príbehu. Začína sa vstupom do Jeruzalema. Deti postupne berú vajíčka a otvárajú. Podľa toho, čo nájdu sa snažia povedať, čo im to pripomína, čo si pamätajú. Nachádzajú napr. peniažky, špongiu octovú, tŕň, vodu a špagátik, kameň a plátienko a podobne.

Samotný výklad sa koná pomocou počítačovej prezentácie, na ktorej sú jednotlivé symboly spojené animáciou a obrázkami. Tak sa dajú hlavné udalosti pašiovo-veľkonočného príbehu vysvetliť, pripomenúť i naučiť.

Pomocný text k prezentácii a obrázkom( možno však rozprávať voľne, sú to známe texty).

Úvod

Blíži sa Veľká noc. S blížiacou sa Veľkou nocou vôkol nás pribúdajú kvety. Patrí to k jari. K Veľkej noci podľa našich zvykov patria aj vajíčka, maľované, kraslice na rôzny spôsob.
My máme v počítači 12 vajíčiek, ktoré ukrývajú ten pravý a jedinečne úžasný príbeh z Biblie, príbeh o Ježišovi Kristovi a našom vykúpení. Je to príbeh o smrti a o novom živote.

1. Prvé vajíčko ukrýva list, akúsi palmovú ratolesť. V evanjeliu podľa Matúša 21. kapitole sa píše, ako Pán Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema. Najskôr z vrchu Olivového poslal svojich učeníkov do mesta pre oslicu a osliatko a potom na nich vchádzal do mesta, ako kráľ, ako Mesiáš. Píše sa, že ak Mesiáš vchádza do mesta na oslovi, ľudia Ho nie sú hodní. Ľudia, ktorí videli Pána prichádzať do mesta volali Hosana, kládli na zem svoje rúcha a palmové ratolesti. Môžeme si predstaviť ako taký veľký slávnostný sprievod, ktorého centrom bol Pán Ježiš, Jemu patrila všetka sláva zástupov. Podľa tejto udalosti máme aj sviatočnú Kvetnú nedeľu.

2. V druhom vajíčku je ukrytý chlieb a kalich. Čo to znamená? Poslednú večeru Pána Ježiša s Jeho učeníkmi. Blížili sa sviatky Veľkej noci, ktoré pre židov znamenali pripomienku vyslobodenia z egyptského otroctva. Aj Pán Ježiš chcel zasvätiť tento sviatok so svojimi učeníkmi hodom veľkonočného baránka. Pre svojich učeníkov v Jeruzaleme pripravil hostinu, ktorá bola tou poslednou večerou. Tu pri stolovaní, ako boli všetci spolu, Pán Ježiš pripomenul, že medzi Jeho učeníkmi je jeden zradca. Všetci sa čudovali, čo to hovorí a začali sa hádať, kto to je. Stalo sa však aj iné. Pán Ježiš vzal chlieb, dobrorečil a lámal ho i dával svojim učeníkom ako svoje telo. Bolo to zvláštne, keď povedal, že chlieb je Jeho telo. Neskôr vzal kalich a povedal, že ten kalich je Jeho krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Týmito slovami pripomenul svoju blížiacu sa smrť a pripomenul aj dôvody, prečo musel umrieť. Vydal sám seba za iných, aby zachránil hriešnikov. Pánovu poslednú večeru si pripomíname vždy na Zelený štvrtok, ale aj počas roka, keď sa schádzame ku Večeri Pánovej, keď prijímame Jeho telo a Jeho krv, pod spôsobom posväteného chleba a vína.

3. Peniaze. Sú zloba. Čo všetko zlé sú ľudia schopní urobiť pre peniaze! Peniaze sa spomínajú aj v príbehu o Pánovej smrti. Jeho zradca sa volal Judáš. On sa rozhodol, že svojho Pána zradí, že Ho vlastne predá Jeho nepriateľom, veľkňazom a ich spoločenstvu. Judáš mal poskytnúť dôležité informácie. Za Jeho pomoc mu sľúbili peniaze, 30 strieborných, ktoré napokon aj dostal. Pán Ježiš mal hodnotu otroka. Judáš prišiel do Getsemanskej záhrady, kde bol Pán Ježiš s ostatnými učeníkmi. Judáš priviedol aj vojakov, aby zlapali Ježiša. Pri tomto stretnutí Judáš Ježiša pobozkal a odvtedy sa hovorí, že bozkom zradil Pána Ježiša. Pána Ježiša zlapali a začal sa súd.

4. Modlitba. Ešte predtým, ako prišiel zradca Judáš do Getsemanskej záhrady, Pán Ježiš po spomínanej poslednej večeri zobral svojich učeníkov na vrch Olivový, aby sa tam modlili. Pán Ježiš sa chcel modliť a zhovárať s nebeským Otcom. Pán Ježiš cítil úzkosť, bolo mu ťažko na duši, vedel, že sa blíži chvíľa smrti. Modlil sa a odovzdával sa do Božej vôle. Povedal, že ak je možné, aby Otec vzdialil od Neho tento kalich, teda smrť, ale nech sa deje hlavne Otcova vôľa. Jeho učeníkom nakázal, aby bdeli spolu s Ním. Oni však boli veľmi unavení a tak, ako sa Pán Ježiš trikrát modlil, vždy keď sa vrátil k nim, našiel ich spať. Keď sa Pán Ježiš modlil, vystúpil mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. Hoci nemal pomoc od svojich učeníkov, Boh mu poslal anjela, ktorý Ho posilňoval.

5. Kohút. Hneď na to prišli Ježiša zajať. Odviedli Ho k veľkňazovi. Všetci učeníci sa rozpŕchli. Peter sa spomína ako Ho nasledoval zďaleka. V jednom rozhovore pred Pánovou smrťou, keď Pán Ježiš oznamoval svoju smrť a utrpenie, Peter sebavedome vyznal, že on Ho nikdy nezaprie, čo by aj umrieť mal a keď sa všetci pohoršia, on sa nepohorší. Pán Ježiš poznal Petra a povedal mu, že ešte v ten deň, prv ako kohút zaspieva Peter Ho tri razy zaprie. Tak sa stalo. Peter zaprel Ježiša, zaprel, že Ho pozná. Pán Ježiš sa zdiaľky pozrel na Petra. Peter žalostne zaplakal a ľutoval.

6. Voda a povrázok. Pontius Pilát bol rímsky prokurátor. Mal na starosti správu Palestíny. Od veľkňazov priviedli zviazaného Ježiša k Pilátovi. Pilát viedol s Ježišom rozhovor. Ježiš mu odpovedal málo, ale z toho, čo počul a videl Pilát usúdil, že Ježiš nie je zločinec. Známe sú jeho slová: "Ja nenachádzam na ňom viny." Pilát zvykol na sviatky udeľovať amnestiu jednému väzňovi. Ľudu dal na výber. Ľud si mohol vybrať medzi Ježišom a Barabbášom, vrahom. Všetok ľud kričal, že chcú toho lotra. Ježiša dal zbičovať a vydal ho na ukrižovanie. Pilátovi predtým oznámila manželka, že mala v noci sen, aby „nemal nič s tým spravodlivým!“ Pilát si umyl ruky, urobil gesto, že s krvou a smrťou Pána Ježiša nemá nič spoločné. A ľud kričal: „ Krv Jeho na nás a na naše dietky.“

Ručná práca

Oslík s Ježišom z papierových ruličiek a kúskov látky (biele plátno, hnedý flis)

Záver

Modlitba, pieseň