Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Detská besiedka - poďme za Ježišom!   Budem ako strom


12.2 2012        Fotogaléria Fotogaléria           

Budem ako strom - o slovách 1. žalmu

Všetci poznáme pesničku – „ Budem ako strom sadený pri vode...“. Je to veľmi pekná a zaujímavá pesnička.

Táto pieseň hovorí o nejakom človeku, ktorý sa bude podobať stromu. Nás zaujíma, prečo niekto takúto pieseň vymyslel a čo nás má táto pieseň naučiť.

Ten, kto túto pieseň vymyslel si čítal Bibliu. Čítal si o Pánu Bohu, čítal si o človeku a našiel tam aj takýto text. Počúvajte pozorne!

ŽALM 1

Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov,
na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí,
ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.
Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne;
a všetko, čo robí, sa vydarí.
Nie tak bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva.
A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.
Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

Podľa slov tohto žalmu môžeme ľudí rozdeliť do 2 skupín.

Na takých, ktorých má Pán Boh rád a ktorí majú radi Jeho.

Druhá skupina sú ľudia, ktorých má Pán Boh rád, ale oni Ho nemajú radi a nechcú žiť podľa Jeho slova.

Tá prvá skupina sú spravodliví a Pán Boh im vraví, že sú blahoslavení!

Tá druhá skupina sú bezbožníci. Lebo sú bez Boha.

Spravodlivých Pán Boh chváli, lebo žijú poriadne, sú poslušní, nepočúvajú slová a rady zlých, nestoja na ceste hriešnikov a v kruhu posmievačov nesedia.
Majú radi Božie slovo, Boží zákon a stále nad ním premýšľajú. Radi sa učia o Pánovi.
O týchto ľuďoch nám Božie slovo hovorí: "Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho líštie nevädne!"

Pre človeka je Božia láska ako vodička pre strom.
Podobám sa veľkému, peknému stromu, ak mám v srdiečku lásku k Pánu Bohu a žijem v istote, že ma Pán Boh miluje.
V pesničke spievame: "...a mojou oporou bude živý Pán" . A tiež tam spievame: "a keď príde des, ja neutečiem preč....alebo...a počase sucha, ja viem, že príde dážď...." .
Pán Boh sa o nás stará a dáva nám rásť ako stromu pri vode!

Horšie je to s tými, ktorých sme si nazvali bezbožní. Títo nemajú radi Pána Boha a nezaslúžia si preto ani Božiu lásku. "Sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva". "Cesta bezbožných vedie do záhuby!"

A kam vedie cesta spravodlivých? "Do večného života v nebi!""
Ďakujeme Pánu Bohu, že môžeme byť stromom pre vode jeho lásky!

"Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne...." Ž 1