Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

Spevokol

Spevokol v Badíne má svoju históriu. K spevu na slávu Božiu sa stretávali členovia zboru aj v minulosti. Po istej časovej odmlke, ktorej dôvody sú ťažko skúmateľné sa spevokol začal stretávať v novšom zložení od začiatku r. 2005. Od tohto obdobia viedol spevokol brat Ján Markuš, pod vedením ktorého jeho členovia pravidelne dopĺňali atmosféru na službách Božích, počas bežnej nedele, aj na sviatky. Spev bol doprevádzaný hudobným podkladom v moderných rytmoch. Z tohto obdobia má spevokol aj svoje cd s názvom „Veríme“, na ktorom sú spracované a prespievané viaceré piesne z Ev. a.v. Spevníka, ale taktiež aj autorské skladby vedúceho zboru. Uvedenie tohto cd sa konalo na jar v roku 2009 v programe Hudobný nešpor. O cd bol medzi členmi zboru veľký záujem.

Od r. 2006 viedol spevokol Mgr. Art. Michal Eged, ktorý je zároveň kantorom cirkevého zboru. Jeho profesionálnosť sa prejavila v napredovaní speváckeho zboru a zvýšenej náročnosti na jednotlivých členov, ale aj v inom zameraní spevokolu, i celkovej koncepcie práce. Spevokol pripravoval náročné skladby v originálnych úpravách dirigenta. Slúžili piesňami na službách Božích hlavne na sviatky a pri iných osobitých príležitostiach. Spevokol sa zúčastnil i dištriktuálnych a seniorálnych akcií. V auguste 2007 bol súčasťou programu na dištriktuálnom dni v Podzámčoku. V novembri 2009 sa zúčastnil na prehliadke speváckych zborov seniorátu.

Členmi spev. zboru boli prevažne sestry. Väčšinu piesní spievali v trojhlasnej úprave.

Úspešná a pre zbor prospešná cesta sa však skončila. Aktuálne( rok2013) sa pôvodný spevokol nestretáva. Každopádne vďaka Bohu za všetko pozitívne, čo práca a pesničková zvesť spevokolu, či už pod vedením dnes už nebohého brata kantora Jána Markuša a neskôr pod vedením Mgr. Michala Egeda, priniesla.

Joyfull voices. Niečo sa končí, iné začína. A tak sa v duchu tejto starej pravdy chopili úlohy nesenia Božej radosti cez piesne mladí. Po viacerých vstupoch s mládežníckymi pesničkami na služby Božie, v sviatočných nedeliach a dňoch, ale i v nesviatočných, skúšame pracovať systematickejšie a pripravovať pesničky pre bohoslužby.

Tomuto speváckemu zoskupeniu sme dali názov „ Spevokol Joyfull voices“ , teda hlasy radosti alebo radostné hlasy. V názve je vyjadrené, že mladí spievajú s radosťou a je im potešením slúžiť Bohu a ľuďom svojim spevom. Pesničky sú spracované ako jednohlas, s doprovodom gitary, na ktorej hrá brat farár Roman Dovala.

Vyprosujeme pre prácu spevokolu veľa Božieho požehnania a zároveň pozývame i nových členov.

V prílohách si môžete vypočuť nahrávky piesní z posledných vystúpení.

Seniorálne stretnutie spevokolov

Mládežnícky spevácky zbor Joyfull voicesFoto z vystúpenia na prehliadke spevokolov v Očovej

Fotka Fotka

Foto zo slávnosti výročia posvätenia kostola

Fotka Fotka