Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)

Modlitba k pamiatke reformácie


Milosrdný, večný Bože, Otče nášho Pána Ježiša Krista!
Vďačným srdcom Ťa oslavujeme, že si dielom reformácie obnovil svoju cirkev, znovu zapálil svetlo svojho slova a dávaš mu až dosiaľ medzi nami svietiť.
Daj, nech sa toto slovo zvestuje a vyučuje čisto a jasne medzi nami i v celom svete.
Pomôž všetkým, čo ho počúvajú, aby aj žili podľa neho sväto ako Tvoje deti.
Zachovaj nás i našich potomkov pri čistom vyznávaní evanjelia a hodnom užívaní sviatostí. Daj nám i celej kresťanskej cirkvi na zemi Ducha pravdy.
Prekaz a zruš všetky zlé úmysly, tak aby sa Tvoje slovo všade posväcovalo a Tvoje kráľovstvo zvíťazilo medzi nami i v celom svete.
Chráň nás pred bludným učením a pohoršením.
Svojej cirkvi posielaj verných kazateľov a horlivých svedkov Tvojho evanjelia.
Svojím Duchom Svätým zobúdzaj cirkev a svojím slovom v nej spôsobuj nový život, život viery, lásky, nádeje a obetavej služby.
Svojej cirkvi buď stálou ochranou a hradom prepevným.
Pomôž, aby sme všetci boli osvietení Tvojou pravdou a zachovaj nás pevných vo viere a v pobožnom živote po všetky dni nášho života.
Raz nás uveď do oslávenej cirkvi v nebesiach, a to pre Ježiša Krista, Pána cirkvi a nášho jediného Spasiteľa a Vykupiteľa. Amen.

                                                                                                                                                            (z bohoslužobnej Agendy ECAV)